Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

W temacie: Banki i kredyty, Promocje i okazje

Nowo wybudowane osiedleJuż kilka różnych banków oraz większość spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych udziela we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci.

Tłumu chętnych na dopłaty do oprocentowania jednak nie ma z uwagi na istniejące ograniczenia. Niemniej jednak spadające ceny nieruchomości i rosnący wskaźnik kosztu odtworzenia 1 m2 czynią uzyskanie tego rodzaju pomocy coraz bardziej prawdopodobnym.

W zależności od województwa

Największą przeszkodą w otrzymaniu kredytu preferencyjnego przeznaczonego dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci nadal stanowi zbyt wysoka cena domu lub mieszkania. Nie może ona bowiem przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki te różnią się w zależności od województwa, a w ramach tego samego województwa są inne dla miasta/miast wojewódzkich oraz reszty gmin. Aby szybko dowiedzieć się, na jaką cenę można sobie pozwolić (licząc na państwowe dopłaty do oprocentowania), warto zajrzeć do specjalnej tabeli znajdującej się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (http://www.bgk.pl/druki/rns_wskaznik9.pdf).

Kredyt preferencyjny może zostać udzielony na:

 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym stanowiącego odrębną nieruchomość
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny
 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny
 • budowę domu jednorodzinnego
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Dla nieposiadających własnego M

O pomoc w spłacie kredytów zaciągniętych na cele wymienione wyżej mogą się ubiegać wyłącznie małżeństwa (niezależnie od tego, czy posiadają potomstwo), a także osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno:

..małoletnie dziecko,

dziecko, bez względu na wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, lub

kształcące się dziecko do ukończenia przez nie 25 lat.

To jednak nie wystarczy. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli żadna z osób wnioskujących o kredyt w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

 1. właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 3. osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 4. najemcą lokalu mieszkalnego.

Istotne jest jednak, aby powyższe warunki spełniać dokładnie w dniu zawarcia umowy o kredyt preferencyjny z bankiem czy spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową. Nie jest bowiem istotne, czy lub kiedy wnioskodawcy byli właścicielami innego lokum. Decyduje tylko i wyłącznie dzień zawarcia umowy o kredyt preferencyjny.

Z kolei najemcy lokali mieszkalnych oraz osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, mogą otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach, lecz muszą się jednocześnie zobowiązać, że w ciągu 6 miesięcy rozwiążą umowę najmu bądź doprowadzą do wygaśnięcia prawa lokatorskiego w spółdzielni. Z korzyścią dla nich ustawodawca przewidział, że ów 6-miesięczny termin na rozwiązanie umowy najmu będzie liczony nie od dnia zawarcia umowy o kredyt preferencyjny, tylko od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego finansowanego z kredytu z dopłatami.

Ile wynoszą dopłaty?

Dopłaty stanowią równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty. Na ową stopę referencyjną składa się WIBOR 3M (trzymiesięczny) oraz marża wynosząca dwa punkty procentowe. W związku z tym stopa referencyjna obowiązująca w I kwartale 2008 r. wynosi 7,37%. Kredyty preferencyjne udzielane są wyłącznie się w złotych.

W przypadku mieszkań do 50 m2 oraz domów do 70 m2 podstawę naliczenia dopłaty stanowi cała pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego. Przy większych mieszkaniach/domach państwo bierze na siebie połowę odsetek naliczonych wedle zmiennej stopy referencyjnej jedynie w odniesieniu do powierzchni 50 m2 przy mieszkaniach oraz 70 m2 przy domach jednorodzinnych, choć z kredytów preferencyjnych można korzystać nawet przy zakupie mieszkania o powierzchni użytkowej 75 m2 czy domu – 140 m2.

WAŻNE!

Dopłaty są stosowane przez 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek.

Kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości równej różnicy pomiędzy kwotą odsetek naliczonych przez bank według stopy procentowej określonej w umowie kredytu preferencyjnego a dopłatą do odsetek naliczoną według zasad określonych w ustawie. W efekcie kredytobiorcy płacą niespełna połowę odsetek.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8.09.2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183, poz. 1354 ze zm.).

źródło: Gazeta Podatkowa

Tagi: , , , ,

One comment
Skomentuj »

 1. Ograniczenia nie do przejścia dla niektórych.

Skomentuj