Kredyt z dopłatą budżetową w PEKAO Bank Hipoteczny

W temacie: Banki i kredyty, Oferty kredytowe, Promocje i okazje

pekao bank hipotecznyRODZINA NA SWOIM Kredyt z dopłatą budżetową

Skorzystaj z wyjątkowego kredytu mieszkaniowego z dopłatą w ramach programu RODZINA NA SWOIM. Zapłacisz tylko 50% odsetek przez pierwsze 8 lat.

Program RODZINA NA SWOIM to forma finansowego wsparcia małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dzieci w nabyciu własnej nieruchomości mieszkalnej. Aby wziąść kredyt w programie Rodzina na Swoim w banku PEKAO Bank Hipoteczny musisz skontaktować się z doradcą kredytowym PEKAO i umówić się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów kredytu hipotecznego.

Gwarancja niższej marży.

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił marżę na wysokości zaledwie 1,45%. To poziom zdecydowanie niższy od tego jaki proponuje konkurencja. Niska marża plus dopłata budżetowa to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom wielu rodzin.

Podstawowe korzyści:

 • Niższa rata kredytu przez 8 lat dzięki budżetowej dopłacie
 • Niskie koszty udzielenia kredytu – marża tylko 1,45%
 • Zwiększona zdolność kredytowa – w kredycie uczestniczyć może najbliższa rodzina
 • Długi okres kredytowania – do 30 lat
 • Szybka decyzja kredytowa

pekao bank hipoteczny

Ideą rządowego programu jest zapewnienie małżeństwom oraz osobom samotnie wychowującym przynajmniej jedno dziecko, pomocy w kupnie własnego mieszkania poprzez dopłacanie przez 8 lat ok. 50% odsetek od zaciągniętego kredytu.

Kredytobiorca:

 • Małżeństwo (oboje małżonkowie niezależnie od ustroju małżeńskiego)
 • Osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno:
  • małoletnie dziecko,
  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
  • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach

pod warunkiem, że żadna z tych osób nie jest lub nie była stroną innej umowy kredytu referencyjnego w charakterze Docelowego Kredytobiorcy.

Jeżeli w ocenie Banku, Docelowy Kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytowej mogą przystąpić inne osoby niż Docelowy Kredytobiorca. Mogą nimi być zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie Docelowego Kredytobiorcy – pod warunkiem, że posiadać będą zdolność kredytową do obsługi kredytu.

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli Docelowy Kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
 • najemcą lokalu mieszkalnego

Ustawa dopuszcza stosowanie dopłat, w przypadku wymienionym w punkcie 3-4, gdy na dzień zawarcia umowy Docelowy Kredytobiorca jest osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub jest najemcą lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że wraz z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże się on do:

 • wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub do zrzeczenia się tego prawa,
 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego – w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym Docelowy Kredytobiorca może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

W przypadku nie spełnienia tego warunku, Docelowy Kredytobiorca jest obowiązany do pisemnego poinformowania Banku o braku wykonania zobowiązania w terminie 14 dni od upływu terminu jego wykonania. Zaistnienie takiej sytuacji skutkuje wypowiedzeniem umowy kredytu preferencyjnego i postawieniem wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, podobnie jak w przypadku uzyskania informacji o prawomocnym skazaniu Docelowego Kredytobiorcy za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego.

 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego któremukolwiek z wnioskodawców w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
 • budowa domu jednorodzinnego,
 • nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego lub adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 mkw. i 140 mkw.

Nieruchomość o charakterze mieszkalno-komercyjnym nie może być przedmiotem kredytowania, niezależnie od powierzchni komercyjnej.

Warunki udzielenia kredytu preferencyjnego

Osoba ubiegająca się o kredyt składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny (w przypadku zakupu tego lokalu).

Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m˛ powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Koszt odtworzenia (wyliczony zgodnie z ustawą z uwzględnieniem wskaźnika) 1mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określany jest kwartalnie i podawany na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl).

Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, a także cenę, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o kredyt preferencyjny – na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej.

Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego przyjmuje się na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji, przyjmuje się na podstawie kosztorysu uwzględniającego koszty budowy wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane związanych z domem jednorodzinnym.

Warunki stosowania dopłat

Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego.

W przypadku gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m˛, a dla domu jednorodzinnego 70 m˛, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty.

W przypadku gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m˛ i 70 m˛, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m˛ (dla lokali)/ 70 m˛ ( dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu (wskaźnik ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej (stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat), obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty. Stopa referencyjna publikowana jest przez BGK na stronie internetowej www.bgk.com.pl

Parametry kredytu preferencyjnego

 • Waluta kredytu: PLN
 • Kwota kredytu minimalna: powyżej 80.000,- PLN
 • Dopuszczalne Max LTV ( loan to value ratio): 100% WBHN, pod warunkiem, że kredyt nie przekracza 80% wartości rynkowej
 • Okres kredytowania: Maksymalnie 30 lat (w przypadku budowy domu do 32,5 roku), przy czym maksymalny okres spłaty rat kapitałowych wynosi 30 lat
 • Oprocentowanie: Zmienne – WIBOR 3M + marża Banku
 • Prowizja Banku od 0,5%

Oferta ta może nie będzie trwała wiecznie, banki zmieniają marże z dnia na dzień. Zatem nie wahaj zbyt długo i skontaktuj się z doradcą kredytowym PEKAO już teraz!

Tagi: , , , , , , , ,

4 komentarze
Skomentuj »

 1. W tym artykule piszą Państwo o Pekao Banku Hipotecznym, a wniosek on-line jest do Banku PKO BP…

 2. marża w hipotecznym to juz 2,5%

 3. mam zaciagnięty kredyt preferencyjny na mieszaknie- bardzo się opłaca!!!!! Polecam:-)

 4. Witam!!!
  Staram się własnie o kredyt hipoteczny w Pekao. Dotychczas wszystko przebiega sprawnie, kompetentna obsługa. Polecam.

Skomentuj