Rodzina na swoim. Jak sięgnąć po pieniądze na kredyt mieszkaniowy?

W temacie: Banki i kredyty, Kredyt bez tajemnic, Porady

Rodzina na swoimRządowy program „Rodzina na swoim” wszedł w życie trzy lata temu. Ale dopiero teraz stał się bardziej dostępny, bo urealniono limity cen nieruchomości objętych dopłatami.

„Rodzina na swoim” to szansa na własne lokum dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci, nie posiadających w chwili podpisywania umowy innego mieszkania ani domu (także jako współwłaściciel). Proponowana przez Skarb Państwa pomoc pozwala na obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej nawet o kilkadziesiąt procent przez okres 8 lat. Kredyty udzielane są tylko w złotych, żeby uniknąć ryzyka kursowego. Można w ten sposób kupić mieszkanie o powierzchni do 75 m kw. lub dom nie większy niż 140 m kw. powierzchni użytkowej, ale państwo dopłaci nam do 50 m kw. mieszkania i 70 m kw. domu. Cena nieruchomości jest inna w każdym województwie, a także zróżnicowana dla stolicy regionu i pozostałych miejscowości.

Państwo wspiera tylko te inwestycje, które odpowiadają wskaźnikom dla danego województwa. (W opolskim metr mieszkania nie może być wyższy niż 5125 zł).

Początek kwartału oznacza dla zainteresowanych tym tematem podanie wartości maksymalnych cen nieruchomości objętych programem oraz wysokości stopy referencyjnej, na podstawie której obliczana jest wysokość dopłat. Ten drugi parametr dotyczy także osób, które już preferencyjny kredyt zaciągnęły. Od niego zależy, ile do raty kredytu kredytobiorcy dołoży państwo.

Z danych prowadzącego program Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wynika, że w marcu br. skorzystały z niego 2203 osoby, które łącznie pożyczyły od banków 361,5 mln złotych, a ich liczba stale rośnie. W styczniu było takich osób 669, a w lutym – 1319. Nie ma jednak obawy, że zabraknie pieniędzy na ten cel. Gdyby przeznaczone do programu 80 mln zł miało nie wystarczyć, BGK może wystąpić do Ministra Infrastruktury z prośbą o zwiększenie puli. W 2008 r. w ramach programu „Rodzina na swoim” udzielono łącznie 6628 kredytów na łączną kwotę 852.593.316 zł. W 2009 r. planuje się udzielenie 19,2 tys. kredytów na łączną kwotę 2,5 mld zł.

W których bankach można się starać o kredyt?

 • PKO BP – od 24 stycznia 2007 roku
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Pocztowy
 • Pekao
 • Mazowiecki Bank Regionalny oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Alior Bank
 • Getin Bank
 • DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi – wnioski o kredyt preferencyjny można składać w oddziałach Getin Banku SA, począwszy od 1 kwietnia 2009 roku
 • Pekao Bank Hipoteczny.

Kredytów preferencyjnych nie udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który koordynuje program. Jego rolą jest prowadzenie rejestru osób, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego i zostały w nim zarejestrowane.

Dla kogo kredyt?

Mogą go uzyskać:
1. oboje małżonkowie
2. osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno:
– dziecko małoletnie,
– dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
– dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia uczące się w szkołach.
Jeżeli w ocenie instytucji udzielającej kredytu kredytobiorca (oboje małżonków lub osoba samotnie wychowująca dziecko) nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub spowinowacone (potomków, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów).

Zasady stosowania dopłat?

 • Umowę o kredyt można podpisać tylko raz.
 • Dopłaty należą się osobom, które w dniu zawarcia umowy nie posiadają prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (prawo własności lub współwłasności, prawo spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie) lub nie są najemcą lokalu mieszkalnego.

Pisemne oświadczenie o spełnieniu tego warunku jest składane przez osobę ubiegającą się o kredyt równocześnie z zawarciem umowy.

Ustawa dopuszcza stosowanie dopłat w przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy kredytobiorca jest najemcą bądź przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że wraz z zawarciem umowy zobowiąże się on do:
– rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego
– wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze prawo lokatorskie, lub do zrzeczenia się tego prawa w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania prawa własności lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, bądź pozwolenia na użytkowanie wybudowanego domu jednorodzinnego.
W przypadku niespełnienia tego warunku kredytobiorca musi poinformować bank w ciągu 14 dni od upływu terminu wykonania zobowiązania. Oznacza to wypowiedzenie umowy i zwrot kredytu. Tak samo jest, gdy instytucja udzielająca kredytu otrzyma informację o prawomocnym skazaniu docelowego kredytobiorcy za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego.

Dopłata wynosi połowę odsetek. Można ją otrzymywać przez 8 lat, ale dopiero po spłacie przez kredytobiorcę swojej części raty.

Kiedy trzeba zwrócić dopłaty?

 • Gdy wykorzystanie kredytu w całości lub części jest niezgodnie z celem, na jaki został udzielony kredyt
 • Gdy kredytobiorca nie dopełni zobowiązania o zrzeczeniu się prawa do innego lokalu
 • Gdy kredytobiorca był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego.

Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium Polski.

Warunki kredytowe

 • Kredyt udzielany jest w złotych polskich.
 • O wysokości oprocentowania decyduje bank, w którym zostaje zaciągnięty kredyt, ale nie ma to wpływu na wysokość dopłaty.
 • Można wybrać system rat równych lub malejących.
 • Możliwa jest półroczna karencja w spłacie kapitału (w tym czasie spłaca się odsetki).
 • Można zaciągnąć kredyt na ponad 100% wartości inwestycji.
 • Należy posiadać zdolność kredytową.
 • Po ośmiu latach spłaty i po zakończeniu okresu dopłat można przewalutować kredyt lub całkowicie go spłacić.
 • Kredyt z dopłatą można uzyskać tylko raz; instytucja nadzorująca program, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, prowadzi rejestr osób, które zaciągnęły kredyt.

Korzyści

 • Skarb Państwa spłaca nawet 50% odsetek przez pierwsze osiem lat kredytowania.
 • Okres spłaty kredytu: 30 lat.
 • Możliwość wyboru kredytu bez prowizji i ze standardową marżą lub kredytu z niższą marżą i standardową prowizją.

źródło: Trybuna Opolska

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,

Skomentuj